Středa 21.02.2024 16:00

Studia dlouhověkosti na FHS UK: Zájemci o doktorské studium se mohou přihlásit do konce dubna

Zájemci získání titulu PhD v oboru “Studia dlouhověkosti – Longevity Studies” na Fakultě humanitních studií se mohou přihlásit do konce dubna na stránkách Univerzity Karlovy. Studenti si mohou zvolit některé z navrhovaných témat (viz níže), popřípadě navrhnout vlastní téma.

Charakteristika oboru
 • Obor “Studia dlouhověkosti- Longevity Studies” umožňuje hlubší a širší pochopení souvislostí a výzev spojených s prodlužujícím se lidským věkem v kontextu dalších změn ve společnosti a připravuje na kvalifikované hledání odpovědí a řešení teoretických i praktických otázek a etických souvislostí. Obor reaguje na probíhající demografické změny nejen ve smyslu stárnutí populace (kterým se zabývá gerontologie), ale také na prodlužování jednotlivých životních etap i na skutečnost, že se prodlužuje délka života lidí se zdravotním postižením a chronickou nemocností i dalších specifických skupin.
 • Obor nabízí integrované studium na pomezí humanitních, sociálních, biomedicinských a dalších zejména aplikovaných věd. Obor reaguje na poptávku po odborné analýze otázek spojených s dlouhověkostí a stárnutím populace ve společnosti s důrazem na potřebu odborných a vědeckých řešení a využití poznatků v různých oblastech lidské činnosti.
 • Postgraduální studijní obor připravuje vysoce kvalifikované odborníky ve výzkumu, expertní činnosti a transferu poznatků do praxe, kteří jsou schopni řešit na vědecké úrovni problematiku související s prodlužujícím se lidským věkem, ovládají adekvátní vědecké metody, jsou schopni koordinovat interdisciplinární týmy a publikovat nejen vědecké publikace, ale také vytvářet podklady pro rozhodování na všech adekvátních úrovních a v oblastech souvisejících s prodlužováním lidského věku.
Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

Součástí přijímací zkoušky je:

 1. Rozprava nad předloženým výzkumným záměrem. (max. 12 bodů).
 2. Ověření znalostí anglického jazyka. Znalost angličtiny umožňující samostatné studium literatury a komunikaci v rámci mezinárodního badatelského týmu, telekonference a přípravu materiálů. Tyto požadavky budou ověřovány v rámci ústní přijímací zkoušky, která bude vedena částečně v angličtině (max. 4 body).
 3. Ověření znalosti základní vědecké metodologie, prokázané základními znalostmi, eventuálně i činností a jejími výsledky, jak v oblasti teoretické, tak aplikované (max. 4 body).

Požadavkem je zpracování výzkumného záměru disertační práce (v doporučeném rozsahu cca 6 stran), na kterém bude student pracovat a obhájení před komisí, která bude ve svém rozhodování zvažovat jak samotný záměr, tak zejména kvalitu jeho zpracování z faktického i metodického hlediska. Proto se doporučuje, aby uchazeč svůj záměr předem konzultoval s eventuálním školitelem.

Z přijímací zkoušky lze získat max. 20 bodů.  

Podmínky přijetí
 1. Podání vyplněné přihlášky do 30.4.2017 studiu spolu s následujícími přílohami:
  • téma disertační práce, tj. stručná anotace výzkumného záměru (doporučuje se vypracovaného společně s oprávněným školitelem ze seznamu školitelů schválených oborovou radou studia);
  • prokázání absolvování vysokoškolského studia na úrovni magisterského studijního programu (uchazeči, kteří absolvují magisterský nebo navazující magisterský studijní program po termínu podávání přihlášek, dokládají absolvování nejpozději 30.9.2017). Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje;
  • stručný odborný životopis;
  • seznam odborné literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svůj individuální zájem a zvolené téma projektu disertace.
  • ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o vykonání státní zkoušky nebo mezinárodně uznávaného certifikátu ze světového jazyka, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.)
 2. Prokázání absolvování magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu.
 3. Obhájení stručného návrhu tématu disertační práce, které uchazeč předloží spolu s přihláškou ke studiu.
 4. Dosažení bodové hranice stanovené děkanem. Uchazeč, který získá celkem méně než 10 bodů, nemůže být přijat.
Informace o uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia ovládá vědecké metody relevantní pro absolventa doktorského studia humanitních oborů rozšířeného o tematické zaměření svého studia. Je schopen samostatně navrhovat a řešit vědecké projekty, expertizy, navrhovat opatření. Je schopen samostatné vědecké a pedagogické činnosti související s problematikou prodlužování lidského věku. V praxi je schopen koordinovat interprofesionální týmy v oblasti akademické, veřejné správy či samospráv i soukromém sektoru.

 

 Návrhy témat dizertačních prací
 • Historie: výzkum demence v Praze – Pick, Fischer a další
 • Geriatrická péče v České republice – vývoj, potřeba a skutečnost
 • Postakutní péče o stárnoucí populaci –  LDN nebo wellness?
 • Gender a péče – péče o seniory. Je to „dvojí upozadění“ ?
 • Lidé v péči – etnografie rodinných či profesionálních pečujících
 • Jak se žije s demencí – etnografie, pohled lidí s demencí. Kde a jak potřebují pomoci?
 • Post-diagnostická podpora pro lidi s diagnózou Alzheimerovy nemoci či jiné demence.
 • Starší lidé a technologie – co starší lidé potřebují?
 • Lidé s kognitivní poruchou a technologie – kde mohou pomoci?
 • Domácí péče – potřeba a skutečnost
 • Péče o lidi s demencí v různých prostředích – etnografie
 • Instituce a péče pro lidi s demencí
 • Stárnoucí lidé s intelektuální disabilitou
 • Instituce  pro nejzranitelnější a jejich management
 • Resilience and dementia
 • Reciprocita v péči
 • Thriving test a jeho relevantnost – validace
 • Demence – obraz více než jen klinický: smysly, emoce, jídlo, tvořivost, hudba, tanec…
 • Bydlení pro lidi s demencí
 • Prostředí pro lidi s demencí, v jakém prostředí se jim nejlépe daří?
 • Jak si přejí starší lidé žít?
 • Koncept křehkostí
 • Interprofesionální tým v péči o seniory – chiméra nebo nutnost?
 • Vzdělání pro seniory – poučení, společnost, zábava či rekvalifikace?
 • Zpracování výsledků z již probíhajících projektů CELLO (po konzultaci s pracovníky CELLO)

Pozn.: Studenti mohou navrhnout vlastní téma

 

Studia dlouhověkosti na FHS UK: Zájemci o doktorské studium se mohou přihlásit do konce dubna

 

Studia dlouhověkosti (6107V040)

Fakulta: Fakulta humanitních studií
Studijní program: Humanitní studia (P6107)
Forma studia: prezenční
Druh studia: doktorské
Jazyk výuky: čeština
Minimální předpokládaný počet přijímaných:  
Maximální počet přijímaných:  
Standardní doba studia: 4 roky
Krátká poznámka:  
Paralelní v Aj: ano
Výše poplatku za studium v Aj: 55000 Kč (2000 Euro)
Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

 

Zdroj: Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK, Univerzita Karlova