Sobota 22.06.2024 14:48

Mezinárodní konference Stáří spojuje 2020 se zaměří na zneužívání seniorů nebo LGBT

Rádi bychom Vás pozvali na již tradiční mezinárodní konferenci Stáří spojuje 2020 v Praze, kterou pořádá Gerontologický institut ve dnech 19. a 20. října 2020. Hlavními tématy konference bude problematika týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů, stárnutí LGBT komunity a také sebevražednost seniorů. Informace Vám zprostředkují špičkoví profesionálové v oboru z USA a Evropy. A jelikož vnímáme jako důležité osvojit si či zdokonalit některé techniky i prakticky, budete mít možnost vybírat si v odpoledních blocích ze šesti praktických workshopů. Více informací včetně možnosti přihlášení naleznete na stránkách Života 90.

Každý šestý senior nad 60 let zažil psychické nebo fyzické týrání

Podle Světové zdravotnické organizace každý šestý senior na světě nad 60 let zažil psychické nebo fyzické týrání. Zvykli jsme si označovat pojmem „domácí násilí“ všechny situace, ve kterých dochází k týrání jedné osoby druhou. „Zapomínáme přitom na to, že se násilí neodehrává jen doma, ale i v pobytovém zdravotním nebo sociálním zařízení, na úřadech, ve službách. To ale není jediný důvod, proč je třeba rozlišovat mezi domácím násilím, zneužíváním a týráním starých lidí. Rozhodujícím důvodem je jejich rozdílné sociální postavení. Jsou závislí ekonomicky, protože jejich rozhodujícím příjmem je starobní důchod a s přibývajícím věkem potřebují ve větší míře sociální služby a zdravotní péči,“ říká ředitel organizace Jan Lorman.

Už v minulém století byl ve Spojených státech a Velké Británii popsán Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného seniora, Elder Abuse and Neglect, kterým se v roce 2002 zabývalo Světové shromáždění ke stárnutí. Musíme implementovat toto široké pojetí špatného zacházení se starými lidmi do praxe i v České republice. „V tuto chvíli v systému zdravotních a sociálních služeb chybí nástroje pro mapování seniorského abusu. I proto jsou senioři lehce zranitelní a náchylní k možnému zneužití,” uvádí Mgr. Olga Mutlová, odbornice na problematiku sociálních služeb.

Podle Jana Lormana někteří senioři mohou tuto bezvýchodnou situaci řešit i sebevraždou. Jak dokládají dostupná data, tak výskyt sebevražd u mužů starších 75 let je zdaleka nejvyšší v celé populaci. „To musíme společně změnit a zajistit jim účinnou pomoc. I proto pořádáme konferenci, která se této problematice věnuje,” dodává Lorman.

Na konferenci vystoupí špičkoví experti z Evropy, USA a Austrálie

Na 8. ročník mezinárodní konference zavítají špičkoví experti z Evropy, USA a Austrálie. Účast potvrdila presidentka světové organizace International Network for the Prevention of Elder Abuse Dr. Susan Somers ze Spojených států nebo izraelská profesorka Ariela Lowenstein, která je považována za přední mezinárodní odbornici v oblasti stárnutí a mezigeneračních vztahů. Konferencí svou účastí poctí profesor Simon Biggs, který byl zakládajícím členem Rady pro globální agendu Světového ekonomického fóra zaměřující se na stárnoucí společnosti, profesor Thomas Görgen z Deutschen Hochschule der Polizei a další. Na konferenci vystoupí i forenzní psycholožka PhDr. Ludmila Čírtková, profesor Tomáš Katrňák, MUDr. Zdeněk Kalvach a další (viz seznam přednášejících níže).

Přednášející

Sara Alon PhD, MSW

Sara působí jako lektorka a výzkumná pracovnice ve School of Social Work (škola sociální práce) Univerzity v Tel Avivu. Od 1. listopadu 2019 pracuje ve funkci Senior Program Director (senior programový ředitel) na JDC – ESHEL (společnost pro plánování a rozvoj služeb pro seniory v Izraeli). V letech 2017 – 2019 byla manažerkou pilotního programu integrované péče ve společnosti. V letech 2000 – 2016 byla manažerkou programu Týrání a zanedbávání starších osob na JDC – ESHEL. V této pozici se plně zabývala rozvojem znalostí v oblasti ohrožení starších osob a částečně v oblasti týrání a zanedbávání starších osob. Rozvinula a zavedla intervenční modely pro prevenci a postup v oblasti týrání starších osob, které byly podloženy vývojovými studiemi. Současně vyvinula tréninkové programy pro profesionální péči o starší osoby. Zároveň napsala a publikovala tréninkové materiály, manuály, 2 knihy a články s tématikou ohrožení starších osob. Základem její práce bylo její působení na pozici vedoucí obecního oddělení péče (1984 – 1996). Její hlavní oblastí výzkumu zahrnují: ohrožení starších osob (týrání starších osob; demence), posuzování ohrožení starších osob; zkušenosti odborníků s týráním starších osob a hodnocení tréninkových programů a jejich vliv na práci odborníků.

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Jako forenzní psycholožka spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti. Externě přednáší forenzní psychologii na Právnické fakultě UK. Je akademickou pracovnicí Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kde se zaměřuje na otázky radikalizace a extrémního násilí. Do loňského roku působila jako prorektorka Policejní akademie ČR v Praze. Dlouhodobě se věnuje problematice domácího násilí a viktimologii. Ve svém volnu pracuje v rámci dobrovolnictví v Bílém kruhu bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů. Jako psycholog působí v poradně pro oběti trestných činů. Vydala několik knih, poslední se jmenuje Viktimologie pro forenzní praxi. Absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK.

Prof. Simon Biggs

Simon pracoval jako komunitní psycholog a pro britskou Radu pro vzdělávání v sociální práci, než se v roce 2000 stal profesorem Sociální gerontologie. Působil jako ředitel institutu gerontologie na King’s College v Londýně. Od září roku 2010 pracuje v Austrálii na fakultě Sociálních a politických věd na Melbournské univerzitě a v místní charitě pro sociální rovnost. Účastnil se briefingů vlád EU, Velké Británie, Austrálie a Kanady o stárnutí populace, důstojnosti v pozdějším životě a ochraně starších lidí. Od roku 2000 do roku 2014 byl zakládajícím členem Rady pro globální agendu Světového ekonomického fóra zaměřující se na stárnoucí společnosti. Simon je členem Britské akademie sociálních věd. Zkoumal problematiku špatného zacházení se staršími lidmi, vstřícnost k věku, dále se zabýval tématy týkající se starších pracovníků, demence a věkové regulace péče. Mezi jeho nejnovější knihy patří Generational intelligence (spoluautor Lowenstein) a Negotiating Ageing, které vydává Routledge.

MUDr. Ilona Divácká, MBA

MUDr. Ilona Divácká, MBA vystudovala 3. Lékařskou fakultu UK, obor všeobecné a preventivní lékařství.  Má atestaci v oboru psychiatrie I. st. (1999), II.st. (2001), funkční specializaci v systematické psychoterapii (2003) a odbornou způsobilost v oboru gerontopsychiatrie (2011). V r. 2002 ukončila studia MBA. Od r. 2004 provozuje psychiatrickou ordinaci se zaměřením na gerontopsychiatrické pacienty. 2004-2015 působila jako konziliární psychiatr v Domově pro seniory v Praze 10 – Malešicích. Od r. 2016 je znalcem v oboru gerontopsychiatrie. Kontaktní údaje: Psychiatrická ambulance, Praha 10.

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

MUDr. Zdeněk Kalvach je přední český lékař, průkopník moderní geriatrie a gerontologie. Napsal několik geriatrických učebnic a téměř sto odborných a popularizačních článků na zdravotnická i existenciální témata. Přednáší na odborných fórech, na Filosofické fakultě a Evangelické teologické fakultě UK. Je členem Etické komise ČLK, spolupracuje s úřadem Veřejného ochránce práv, byl členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a náměstkem ministryně pro lidská práva.

Mgr. Alexandr Kasal

Alexandr Kasal se jako výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví dlouhodobě věnuje problematice sebevražedného jednání a jeho prevenci, ve své výzkumné praxi se vždy snaží o praktickou uplatnitelnost výstupů. V roce 2019 ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací koordinoval vznik Národního akčního plánu prevence sebevražd na roky 2020-2030. Je studentem doktorského studia Fakulty sociálních věd na katedře Veřejné a sociální politiky.

Prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Je profesorem na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho oborem jsou sociální stratifikace, sociální statistika a metodika analýzy sociologických dat. Je autorem monografie Zaměřeno na manuální práci: Vzdělávací reprodukce v rodině pracující třídy (česky, 2004) a knih Analýza tříd a sociální mobility (česky, 2005), Volitelná afinita? Homogamie a heterogamie manželských párů v České republice (česky, 2008) a Návrat k sociálnímu původu: Rozvoj sociální stratifikace v české společnosti od roku 1989 do roku 2009 (spoluautorem je Petr Fučík, česky, 2010). Publikoval v České sociologické revue, Sociologii, Mezinárodní sociologii, Sociologické teorii a metodice, Evropské sociologické revue a Výzkumu sociální stratifikace a mobility.

MgA. Jan Lorman

MgA. Jan Lorman je zakladatelem a ředitelem ústavu Život 90. Od roku 2011 je také ředitelem Gerontologického institutu. Působil jako prezident České rady humanitárních organizací, viceprezident Evropského svazu seniorů (EURAG), člen představenstva International Federation on Ageing (IFA). Je členem Rady vlády pro seniory a otázky stárnutí a reprezentant České republiky v International Network for the Prevention of Elder Abuse INPEA. Je autorem projektů „Systém tísňové péče Areíon“, „Komunitní centrum Dům seniorů PORTUS“. Soustavně se věnuje odborné a osvětové činnosti v České republice i v zahraničí. Především o diskriminaci, týrání a zneužívání starších lidí, službách asistovaného života, postavení neformálních pečujících. Prosazuje odpovědnost člověka za svůj život, potřebu hledání smyslu života i v seniorském věku.

Prof. Ariela Lowenstein

Oddělení gerontologie & vedoucí sociální gerontologie, Centrum pro výzkum a studium stárnutí, Univerzita Haifa Izrael. Profesorka Lowensteinová je členkou fakulty sociální práce, kde dříve působila jako asistentka děkana. V roce 2000 založila oddělení gerontologie a vedla ho prvních 5 let, a taktéž založila Centrum pro výzkum a studium stárnutí. Má titul MA (magistr společenských věd) v sociální práci a veřejné správě, New York University, USA; doktorát v oboru sociologie, Hebrejská univerzita, Jeruzalém. Paní profesorka Lowensteinová je považována za přední mezinárodní odbornici v oblasti stárnutí, rodinných vztahů, mezigeneračních vztahů a věnuje se problematice týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů. Působí v různých mezinárodních radách, jako je např. INPEA. Oblasti výzkumu: Mezigenerační rodinné vztahy, poskytování péče, zneužívání a zanedbávání seniorů; vyloučení starších, rozvoj strategie, genderové otázky související se stárnutím.

Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., je socioložka a výzkumná pracovnice. Dlouhodobě se věnuje sociologii stárnutí, sociologii rodiny a sociologii generací. Podílí se na výzkumných projektech pro národní i mezinárodní instituce a pracuje také jako konzultant na řadě implementačních projektů.

 

 

 

Kontakty a praktické informace

Místo konání:

Český svaz vědeckotechnických společností z.s.
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba:

Mgr. Tereza Žílová
E-mail: info@giops.cz

Cena konference pro účastníky dle termínu přihlášení:

  • Při přihlášení do 18. 8. 2020, 1 590 Kč (pro platby z ČR)
  • Při přihlášení do 18. 10. 2020, 1 890 Kč (pro platby z ČR)
  • Při přihlášení do 18. 10. 2020, 2 200 Kč (pro platby ze zahraničí)
    (platba předem na účet)

V ceně konference je zahrnut odborný program, 2x oběd v restauraci a 3x nápoje a sladké občerstvení.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování konference.

Tlumočení bude zajištěno.

Pořadatelem konference je Gerontologický institut, o.p.s. zastoupený Mgr. Janem Lormanem.

Na akci je nutno se předem registrovat a uhradit účastnický poplatek.

Podrobnosti a registrace je možná zde.

 

Zdroj: Život 90