Neděle 14.04.2024 0:24

Moravskoslezský kraj rozdělil mezi poskytovatele sociálních služeb miliardu a tři čtvrtě korun

Mzdy pro terénní pracovníky, pořízení speciálních lůžek, náklady na pečovatelky o seniory, pořízení elektroniky nebo nábytku, údržba domovů, školení pro sociální pracovníky nebo peníze na provoz sociálních zařízení. To všechno jsou peníze, které jsou nezbytné. Zastupitelstvo kraje dne 14. března 2018 rozhodlo o rozdělení finančních prostředků v sociální oblasti. Mezi poskytovatele sociálních služeb půjdou finanční prostředky v celkovém objemu přesahující částku 1,785 miliardy korun. „Je nutné postarat se o lidi, kteří se z nějakých důvodů ocitli v situaci, kdy pomoc svého okolí potřebují. Naším úkolem je prostředky vyčlenit z rozpočtu kraje, přerozdělit ze státního rozpočtu nebo získat z evropských peněz. Úroveň společnosti se dá velmi dobře rozpoznat právě podle péče o potřebné. Věřím, že se v kraji v této oblasti neustále zlepšujeme,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

V rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného ze státního rozpočtu byly mezi poskytovatele sociálních služeb přerozděleny finanční prostředky ve výši 1,678 miliardy korun. Podporu získalo 584 sociálních služeb zařazených do krajské sítě. Rozhodnutím zastupitelstva kraje byla zároveň v rozpočtu kraje ponechána finanční rezerva ve výši necelých 40 milionů korun. Ještě v letošním roce bude přerozdělena mezi poskytovatele sociálních služeb k podpoře například nově vzniklých sociálních služeb a služeb s kapacitou navýšenou během roku, k dofinancování sociálních služeb či k řešení specifických potřeb.

Zastupitelé také rozhodli o podpoře sociálních služeb, které si podaly žádost do dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence na roky 2018 – 2020“. Finanční prostředky v celkovém objemu 107 milionů korun získal kraj ze strukturálních fondů Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost. „Cílem projektu je podpora vybraných druhů služeb sociální prevence zaměřených na práci s osobami bez přístřeší, osobami pečující o malé děti, osobami ohroženými vícenásobnými riziky a v neposlední řadě s osobami se zdravotním postižením“, vysvětlil náměstek hejtmana MSK pro sociální oblast Jiří Navrátil a dodal, „že smyslem podpory je pomoci osobám, které jsou ohrožené pro jejich krizovou sociální situaci, životní návyky včetně způsobu života vedoucí ke konfliktu se společností“.

Krajští zastupitelé dále prostřednictvím pěti dotačních programů kraje zaměřených například na oblast prevence kriminality, oblast sociálně právní ochrany dětí, komunitní práci či zdravé stárnutí podpořili 114 projektů v celkovém objemu 11,5 milionu korun. V oblasti sociálního podnikání zastupitelstvo také rozhodlo podpořit 9 projektů za 2,8 milionu korun. Jejich cílem je vytvořit nová pracovní místa pro občany našeho kraje se zdravotním postižením či dlouhodobě nezaměstnané, případně financovat modernizaci výrobních provozů, kde tito lidé pracují.

„Moravskoslezský kraj tímto krokem mimo jiné naplňuje Memorandum o spolupráci v oblasti sociálního podnikání, které bylo dne 13. dubna 2017 podepsáno mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. za účelem podpory sociálního podnikání a zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel našeho kraje,“ uzavřel náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

 

Zdroj: Moravskoslezský kraj