Neděle 14.04.2024 0:49

Ombudsmanka: Věk nesmí být důvodem odepření benefitů v zaměstnání

Muž nedostával v práci stejné benefity jako jeho mladší kolegové. Zaměstnavatel mu neposkytoval příspěvek na penzijní připojištění a netýkala se ho také pravidla pro automatické navyšování mezd. Rozdílné zacházení bylo zakotveno přímo v kolektivní smlouvě, která z některých benefitů vyjímala zaměstnance, kteří pobírali starobní důchod. Muž se proto obrátil na ombudsmanku, která jeho podezření na diskriminační jednání zaměstnavatele potvrdila.

Zaměstnavatel považoval příspěvek na penzijní připojištění za svůj dobrovolný nadstandardní benefit, který může poskytovat dle svého uvážení.

Příspěvek na penzijní připojištění je však opakující se finanční odměnou poskytovanou zaměstnancům. V oblasti odměňování je zaměstnavatel povinen dodržovat zásadu rovného zacházení, kdy tedy nemůže část zaměstnanců vyřadit na základě jejich věku. V tomto případě tedy ty zaměstnance, kteří pobírají starobní důchod.

Platí totiž, že nárok na starobní důchod vzniká pouze od zákonem stanoveného věku. Pokud tedy nějaké opatření dopadá pouze na osoby pobírající starobní důchod, jedná se o diskriminaci z důvodu věku.

Ustanovení kolektivní smlouvy, které obsahuje pravidlo, že osobám, které pobírají starobní důchod, příspěvek na penzijní připojištění nenáleží, aniž by k tomu byl dán důvod spočívající v povaze vykonávané práce, je v rozporu se zásadou rovného zacházení,” říká k případu ombudsmanka Anna Šabatová.

V rozporu se zákazem diskriminace je také ustanovení kolektivní smlouvy, které v případě navyšování mezd obsahuje pravidla méně příznivá pro zaměstnance pobírající starobní důchod, aniž by k tomu byl dán důvod spočívající v povaze vykonávané práce.

V případě tohoto stěžovatele ochránkyně na základě zjištěného skutkového stavu konstatovala přímou diskriminaci z důvodu věku v otázce neposkytování příspěvku na penzijní připojištění.

V otázce nižšího navýšení stěžovatelovy mzdy nebylo pro nedostatek podkladů možné diskriminaci prokázat, jelikož pravidla pro plošné navyšování mezd se na něj nevztahovala.

Ombudsmanka nepředpokládá, že se zaměstnavatel snažil cíleně diskriminovat starší pracovníky. K diskriminaci může často docházet neúmyslně. Na základě svých zjištění doporučila zaměstnavateli, aby přijal nezbytné kroky k odstranění těch ustanovení kolektivní smlouvy, která zakládají nerovné zacházení se zaměstnanci na základě jejich věku.

 

Zdroj: Veřejný ochránce práv – Muž neměl nárok na stejné benefity jako jeho mladší kolegové. Takové jednání je nepřípustné