Sobota 22.06.2024 14:42

Platforma pro rovnoprávnost vydává první českou studii o LGBT seniorech a seniorkách

LGBT senioři/seniorky – neviditelná menšina je název výzkumné zprávy o situaci stárnoucích leseb, gayů, bisexuálních a trans lidí v České republice a perspektivách LGBT přátelské zdravotní a sociální péče. Základní část zprávy tvoří původní výzkum „Situace LGBT osob v zařízeních poskytujících péči o seniory“, který pro PROUD zpracovaly PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. a Mgr. Ivana Olecká v rámci projektu „Neviditelné menšiny – zviditelnění problematiky LGBT mládeže, rodin a seniorů“ podpořeného grantem z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Výsledky původního výzkumu okomentovala a do zahraničního kontextu je zasadila PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

„Je potřeba zdůraznit, že specifika LGBT seniorů/rek jsou dána především společenským kontextem jejich života – tj. tím, že svůj život prožili ve společnosti, která určité formy vyjádření sexuality a genderu stigmatizuje. Specifika, o kterých budeme hovořit, tedy nevyplývají ze sexuální orientace jako takové, ale spíše z toho, jaké důsledky má přihlášení se k určitému vyjádření sexuality pro jedince v určité době v dané společnosti.“

(Předmluva: Neviditelná menšina – LGBT senioři/seniorky, Jaroslava Hasmanová Marhánková)

V českém prostředí, kromě této výzkumné zprávy, chybí relevantní studie, které by se zabývaly stárnutím mimo heterosexuální kontext. Výzkumná zpráva se zabývá klíčovými specifiky LGBT seniorů/rek, které je třeba brát v úvahu i ve vztahu k sociálním a zdravotním službám ve stáří a jejich koncipování. Řeší, jaký je vliv příslušnosti k minoritní skupině na zkušenost stárnutí a zjišťuje, jaké mají představy o vlastním stárnutí LGBT senioři/rky samotní. Zpráva podává také informace o přetrvávajících formálních znevýhodněních, jako je nemožnost čerpat vdovský/vdovecký důchod po úmrtí registrovaného partnera/ky.

Část věnovaná původnímu výzkumu obsahuje také autentické výpovědi participantů výzkumu – LGBT seniorů/ek, manažerů/ek zařízení pečujících o seniory/ky, expertů/ek na péči (nejen) o seniory/ky, profesionálních pečujících – a doporučení pro praxi.

 

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s. (PROUD) – organizace zabývající se právy gayů, leseb, bisexuálních a trans osob v České republice.

 

Kontakt na vedoucí seniorského programu PROUD:

Mgr. Jolana Novotná
jolana.novotna@proud.cz
Mobil: 607 877 075

 

Kontakty na autorky výzkumné zprávy:

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D. – socioložka, Katedra sociologie, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
email: jmarhan@kss.zcu.cz

PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. – psycholožka a socioložka, odborná asistentka katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci
email: nadezda.spatenkova@upol.cz

Mgr. Ivana Olecká – socioložka, interní doktorand Ústavu sociálního lékařství LF UP Olomouc
email: i.olecka@seznam.cz