Středa 21.02.2024 10:10

Analýza: Dlouhodobá péče pro seniory a její dostupnost ve 46 zemích světa

Mezinárodní organizace práce (ILO) vydala publikaci s názvem “Long-term care (LTC) protection for older persons: A review of coverage deficits in 46 countries“, která analyzuje systémy sociální ochrany z hlediska dostupnosti dlouhodobé péče (LTC) a univerzality jejího pokrytí ve 46 zemích světa, které zahrnují 80 procent světové populace. S globálním procesem demografického stárnutí musí reagovat na potřeby starších lidí závislých na veřejném a solidárním systému dlouhodobé péče (“log-term care” – LTC). Tyto potřeby jsou však z velké části ignorovány a v politických programech většiny zemí stojí velmi nízko. Zanedbání potřeb dlouhodobé péče se odráží také v nedostatku národních, regionálních a globálních údajů o pokrytí a přístupu k dlouhodobé péči a dávkám a službám, které s ní souvisí. V důsledku nedostatku dat o dostupnosti dlouhodobé péče nelze ani vyhodnotit dopad, která má nedostupnost péče na seniory, a tyto nedostatky tak zůstávají skryty. Pokud takové informace neexistují, tvůrci politik nemohou identifikovat prioritní oblasti pro svá opatření a připravit se na rostoucí poptávku starších lidí po dlouhodobé péči ve stárnoucí společnosti. Z tohoto důvodu jsou v tomto dokumentu vůbec poprvé zpracovány údaje o sociální ochraně osob ve věku 65 a více let s potřebou dlouhodobé profesionální péče. Analýza předkládá kvalifikované odhady o systémech dlouhodobé péče v jednotlivých zemích. Analýza navazuje na diskuse během konference Mezinárodní organizace práce (MOP) v roce 2014 a na rozhodnutí řídícího orgánu MOP zaměřit se na demografické změny a ekonomiku péče. Data ukazují obrovské rozdíly v pokrytí a přístupu ke službám a dalším benefitům dlouhodobé péče. Ve skutečnosti ve většině zemí neexistuje vůbec žádná forma veřejné podpory dlouhodobé péče a jen velmi málo zemí se rozhodlo poskytnout sociální ochranu starším lidem, kteří potřebují dlouhodobou péči.

Analýza ukazala na nedostupnost dlouhodobé péče způsobenou kritickým nedostatkem pracovníků v sektoru dlouhodobé péče, nedostatečného veřejného financování a vysokými přímými platbami (out-of-pocket payments, OOP) za služby dlouhodobé péče. Publikace vyzývá k uznání potřeby profesionální (formální) dlouhodobé péče jako základního lidského práva a začlenění dlouhodobé péče mezi priority národních politik. Zdůrazňují přitom přínosy rozšíření formální dlouhodobé péče daným vznikem nových pracovních míst a zlepšením sociální ochrany akvality života obyvatel.

 

Studie zdůrazňuje potřebu:

  • Zajistit dostupnou profesionální dlouhodobou péči (LTC) pro starší osoby jako základní a samostatné právo v univerzálním systému sociálního zabezpečení.
  • Rozvíjet solidaritu při financování dlouhodobé péče pro starší osoby.
  • Zvýšit dostupnost a finanční přístupnost veřejných služeb a zlepšit rovnováhu mezi veřejnou, komunitní, soukromou a rodinnou péčí.
  • Zajistit pracovní práva pečujících osob, jak poskytujících formální péči, tak i pro neformální (rodinné) pečovatelky a pečovatele.
  • Zlepšit rovnováhu mezi ženami a muži a zajistit veřejnou podporu členům rodiny poskytujícím péči starším příbuzným včetně placené dovolené na péči.

 

Údaje a informace, které přinesla tato analýza, by měly přispět k řešení uvedených výzev. Klíčové možnosti politiky se zaměřují na rozšíření vnitrostátních podlah sociální ochrany s cílem dosáhnout pokrytí všeobecným tržním zřízením a vytváření milionů pracovních míst v pečovatelských službách. Klíčová opatření se zaměřují na rozšíření úrovně sociální ochrany s cílem dosáhnout univerálního pokrytí tímto segmentem sociální ochrany a vytváření milionů pracovních míst v sociálních a zdravotních službách dlouhodobé péče.

 

Zdroj: Mezinárodní organizace práce (ILO)