Neděle 14.04.2024 0:31

Stárnutí ve vězení: Sonda do problematiky starších odsouzených (publikace)

Spolu s bezprecedentním globálním stárnutím populací dochází k významným demografickým změnám i v populacích specifických. Jednou z takových je i populace osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Od roku 2000 se podíl odsouzených v ČR ve věkové skupině padesátiletých a starších ztrojnásobil. Podle demografických projekcí bude do roku 2050, v závislosti na použité definici, třetina až čtvrtina vězeňské populace v seniorském věku.

V kontextu výkonu trestu jedinec stárne subjektivně i objektivně rychleji. O vězních seniorech se hovoří již od padesáti let věku, jedná se o populaci s nižší mírou zdraví a subjektivní pohody a populaci hluboce sociálně vyloučenou ve všech běžných významech tohoto konceptu.

Česká společnost pro gerontologii, z.s. (ČSG, z.s.) ve spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím, z.s. realizovala během roku 2019 pilotní projekt “Stárnutí ve vězení: Pilotní projekt poradenství, podpory a péče”, jehož cílem bylo zpracovat sondu do problematiky stárnutí ve vězení a starších odsouzených, průzkum subjektivních potřeb seniorů ve výkonu trestu a analýzu věkové přátelskosti prostředí a služeb poskytovaných seniorům ve výkonu trestu. Klíčovým aspektem projektu bylo zdůraznění heterogenity seniorské populace a podpora zohlednění této různorodosti v plánování a realizaci programů a poradenství pro skupinu starších odsouzených.

Výstupy projektu byly představeny a diskutovány na semináři “Stárnutí ve vězení: Pilotní projekt poradenství, podpory a péče”, který se uskutečnil v úterý 5. listopadu 2019 od 9:30 hod. v Domě národnostních menšin v Praze 2. Na semináři vystoupili zástupci pořádajících organizací, Ministerstva práce a sociálních věcí, Sociologického ústavu AV ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Kanceláře veřejného ochránce práv a další (viz pozvánkaprogramudálost na FB). Na závěr semináře se uskutečnila vernisáž výstavy Jindřicha Štreita (viz též facebook) z cyklu “Ze tmy ke světlu / From Darkness to Light” zachycující službu vězeňských kaplanů a život lidí za branami několika českých a moravských věznic.

Poznatky a zkušenosti autorů získané nejen v rámci uvedeného projektu shrnuje publikace “Senioři a stárnutí ve vězení: Sonda do problematiky starších odsouzených” v rozsahu cca 100 stran.

Autorský kolektiv:

Lucie Vidovićová, Petr Wija (editoři), Eva Biedermanová, Lenka Hellerová, Gabriela Kabátová, Jindřich Kabát, Pavel Pěnkava, Milan Svoboda, Pavel Štern

Projekt sledoval tyto základní cíle:

  • Provést explorativní studii mapování potřeb a pojetí stárnutí u osob ve výkonu trestu;
  • Otevřít téma stárnutí ve vězení pro mezioborovou spolupráci;
  • Realizovat intervence s konkrétními osobami ve výkonu trestu.

Interdisciplinární tým projektu se zaměřoval na hledání možností zohlednění kvality života stárnoucích odsouzených tak, aby byla podpořena změna životních stereotypů, motivace odsouzených ke změně a nastartováno uvědomění potřeby vnitřní proměny.

Spolupracující a konzultující organizace:

  • Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.
  • Vězeňská služba ČR (vstupy do věznic)
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Kancelář veřejného ochránce práv
  • Sociální kurátoři
  • Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Názory a závěry vyjádřené v této publikaci jsou založeny na datech sebraných a získaných v rámci projektu a zkušenostech autorů a autorek. V žádném ohledu nevyjadřují oficiální stanoviska spolupracujících nebo konzultujících organizací ani žádných jejich organizačních složek.

 

Projekt a publikace byly zpracována v rámci projektu „Stáří ve věznici: pilotní projekt poradenství, podpory a péče“ díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“