Sobota 22.06.2024 15:16

Zlínský kraj úspěšně transformuje sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Zkušenosti týkající se transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji si předali účastníci semináře, který ve spolupráci se Zlínským krajem a pod patronátem radní Michaely Blahové uspořádala Diakonie Českobratrské církve evangelické a krajská příspěvková organizace Sociální služby Vsetín.

„Je třeba posilovat povědomí o tom, že transformace sociálních služeb přináší nejen samotným klientům, ale celé společnosti pozitivní posun, i když je často zpočátku zapotřebí překonávat obavy z neznámého jak u klientů a pracovníků sociálních služeb, tak i u veřejnosti,“ řekla v úvodu radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor, která ocenila účast i zástupců měst a obcí, protože právě vstřícný přístup místních samospráv je podle ní pro zdárnou transformaci sociálních služeb hodně důležitý.

V roce 2003 převzal Zlínský kraj od okresních úřadů klasická velká ústavní zařízení pro osoby se zdravotním postižením s celkovou kapacitu 992 lůžek. Ta se do roku 2017 snížila o 333 lůžek a díky transformaci v současné době funguje ve Zlínském kraji 16 zařízení, jejichž kapacita je celkem 940 lůžek s tím, že stále větší počet klientů, pokud to míra jejich zdravotního postižení dovoluje, se přesouvá z velkokapacitních ústavů, mnohdy technicky i morálně zastaralých, do menších moderních zařízení umožňujících začlenění uživatelů do běžného života.

„Velkou roli v proměně charakteru sociálních služeb sehrála legislativní změna v roce 2006, kdy se začaly více diferencovat typy sociální péče s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu jednotlivých klientů. Ti, kteří mají předpoklady žít co nejběžnějším způsobem života, dostávají šanci stěhovat se do služeb komunitního typu, kde se o sebe z velké části samostatně starají. Cílem je současně budovat spektrum služeb, které toto začleňování lidí s hendikepem do společnosti umožní,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Helena Miklová.

Příklady dobře fungující praxe při spolupráci Sociálních služeb Vsetín a Diakonie Valašské Meziříčí prezentovaly ředitelky těchto organizací Michaela Pavlůsková a Zdislava Odstrčilová. Síť komunitních služeb na Valašskomeziříčsku – Kelečsku pro lidi se zdravotním postižením přiblížila také Lenka Maňáková.

Během diskuse zaznělo, že díky transformaci se klienti museli naučit zvládnout zcela nové situace, což jim pomohlo k větší míře samostatnosti a ke zdravému sebevědomí. Je však třeba stále s nimi pracovat ve smyslu komunitních možností, aby kromě fyzického komfortu v samotných domovech, mohli podle svých individuálních dispozic pracovat, věnovat se svým zájmům a žít co nejplnohodnotněji.

Součástí semináře byla také vernisáž fotografií klientů Sociální rehabilitace Krok.

Workshop uspořádala Diakonie Valašské Meziříčí v rámci projektu „Žijeme tu s Vámi!“ podporovaného Evropským sociálním fondem. Více na www.diakonievm.cz.

Zpracovala: Helena Mráčková

Foto: Jiří Balát

 

Zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje