Sobota 22.06.2024 15:25

Ústí nad Labem vyčlenilo na sociální služby 9,8 mil. korun

Město připravilo k rozdělení částku 9, 698 mil. korun. O rozdělení dotací na sociální služby rozhodl nejvyšší orgán, tedy zastupitelstvo města. Na rok 2018 bylo v dotačním řízení předloženo 46 žádostí obsahujících 88 služeb. Všechny žádosti, které splnily podmínky dotačního programu, byly hodnoceny v koordinačních skupinách, Manažerském týmu a KSZMA21. Z dotačního řízení byly vyřazeny celkem 4 žádosti. Podpořeny byly například organizace Oblastní charita Ústí nad Labem, OPORA, Prosapia, Fokus Labe a mnoho dalších. Podrobný seznam uvádíme níže.  

Zastupitelstvo zároveň vzalo na vědomí, že z důvodu zjištěných nových informací musí být u 12 služeb ověřeny vykázané náklady projektu. „Jako rada města jsme byli při projednávání materiálu informováni o financování sociálních služeb přes Ústecký kraj v rámci vyrovnávacích plateb. Z informací vzešlo riziko, že by mohla některá ze služeb, při schválení navržených dotací městem Ústí nad Labem, přesáhnou 8% spoluúčast, kterou každá služba zařazená do krajské sítě sociálních služeb musí financovat z jiných zdrojů. Proto budou tyto skutečnosti prověřeny a znovu s aktuálními informacemi předloženy na další jednání ZM,“ doplnil situaci náměstek Jiří Madar.

Zastupitelstvo města po projednání tedy schválilo:
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním“ a následným uzavřením smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Oblastní charita Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily“ ve výši 68 040,-Kč
b) Oblastní charita Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily – domov se zvláštním režimem“ ve výši 105 360,-Kč
c) Oblastní charita Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Ovečka“ ve výši 51 415,-Kč
d) Oblastní charita Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Centrum služeb pro rodinu Světluška“ ve výši 99 190,-Kč
e) Oblastní charita Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum pro děti Světluška“ ve výši 123 775,-Kč
f) Oblastní charita Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Noclehárna Samaritán“ 142 857,-Kč
g) Oblastní charita Ústí nad Labem na úhradu nákladů dle projektu „Azylový dům Samaritán“ ve výši 222 857,-Kč
h) Oblastní charita Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Terénní programy“ ve výši 176 000-Kč
i) Oblastní charita Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Centrum pro rodinu Ovečka“ ve výši 29 301,-Kč
j) OPORA na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Pečovatelská služba OPORA“ ve výši 611 220,-Kč
k) OPORA na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Domácí hospicová péče OPORA“ ve výši 210 380,-Kč
l) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem“ ve výši 125 000,-Kč
m) Fokus Labe na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ ve výši 63 000,-Kč
n) Fokus Labe na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 84 000,-Kč
o) Fokus Labe na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 190 000,-Kč
p) Fokus Labe na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 469 000,-Kč
q) Fokus Labe na úhradu nákladů dle projektu „Sociální rehabilitace – Centrum pro duševní zdraví“ 301 000,-Kč
r) Fokus Labe na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Chráněné bydlení“ ve výši 238 000,-Kč
s) DRUG-OUT Klub, z.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Kontaktní centrum pro drogově závislé“ 330 000,-Kč
t) DRUG-OUT Klub, z.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Terénní program“ ve výši 50 000,-Kč
u) DRUG-OUT Klub, z.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Ambulantní adiktologická služba“ ve výši 50 000,-Kč
v) DRUG-OUT Klub, z.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost“ 200 000,-Kč
w) WHITE LIGHT I, z.ú. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním“ ve výši 70 000,-Kč
x) WHITE LIGHT I, z.ú. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Terapeutická komunita pro léčbu osob se závislostmi WHITE LIGHT I“  310 000,-Kč
y) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Osobní asistence u lidí s mentálním postižením, s tělesným postižením a poruchou autistického spektra“ ve výši 160 000,- Kč
z) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Denní stacionář Helias“ ve výši 425 000,-Kč
aa) Agentura Osmý den, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 80 000,-Kč
bb) Agentura Osmý den, o.p.s. naúhradu nákladů dle projektu „Poradna-Agentura Osmý den o.p.s“ ve výši 20 000,-Kč
cc) JURTA, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně rehabilitace“ ve výši 55 000,-Kč
dd) JURTA, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 125 000,-Kč
ee) JURTA, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně terapeutické dílny“ 115 000,-Kč
ff) Bateau z. s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Poradenské centrum Bateau – zdravá rodina“ 136 214,-Kč
gg) Člověk v tísni, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 217 357,-Kč
hh) Člověk v tísni, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Předškolní kluby Stonožka a Stromeček“ ve výši 34 301,-Kč
ii) Dobrovolnické centrum, z.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 151 545,-Kč
jj) Dobrovolnické centrum, z.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Dobrovolnické mentoringové programy pro děti a mládež v Ústí nad Labem“ ve výši 64 303,-Kč
kk) Poradna pro integraci, z. ú. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 118 938,-Kč
ll) Poradna pro integraci, z. ú. na úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství“  237 500,-Kč
mm) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 62 857,-Kč
nn) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnostna částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ ve výši 44 870,-Kč
oo) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnostna částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Doučování dětí v náhradních rodinách“ ve výši 49 301,-Kč
pp) YMCA v Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Nízkoprahový klub Orion“ ve výši 90 497,-Kč
qq) Spirála, Ústecký kraj, z.s. na úhradu nákladů dle projektu „Intervenční centrum Ústecký kraj“  217 858,-Kč
rr) Spirála, Ústecký kraj, z.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství“ 95 000,-Kč
ss) Spirála, Ústecký kraj, z.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Šance pro všechny – domov bez násilí“ ve výši 59 301,-Kč
tt) Oblastní charita Česká Kamenice na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 15 000,-Kč
uu) Demosthenes, o.p.s. (IČ:25421018), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Raná péče DEMOSTHENA“ ve výši 151 200,-Kč
vv) Demosthenes, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství DEMOSTHENA“ ve výši 30 000,-Kč
ww) Sociální agentura, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství“ 110 000,-Kč
xx) Sociální agentura, o.p.s. na  úhradu nákladů dle projektu „Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením“ 80 000,-Kč
yy) Sociální agentura, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 110 000,-Kč
zz) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 20 000,-Kč
aaa) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje, na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální poradenství pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 20 000,-Kč
bbb) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Tlumočnické služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 25 000,-Kč
ccc) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Průvodcovské a předčitatelské služby“ ve výši 30 000,-Kč
ddd) Ústecký Arcus, z.s. (IČ:44553374), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství pro uživatele sociální služby s onkologickým onemocněním a jejich blízké“ ve výši 90 000,-Kč
eee) Centrum podpory zdraví, z.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Cepík – zdraví životní styl předškolních dětí“ ve výši 54 301,-Kč
fff) Rodinné centrum Slunečník, z.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Spolu a aktivně“ ve výši 24 301,-Kč
ggg) Mateřské centrum a dětská skupina Sluníčka, z.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Více času pro rodinu“ ve výši 39 301,-Kč

 

Zdroj: Město Ústí nad Labem