Neděle 14.04.2024 0:46

Ve Znojmě na přímluvu ombudsmanky přiměli vlastníka, aby zajistil bezbariérovost budovy

Objekt občanské vybavenosti ve Znojmě, v němž jsou například i lékařské ordinace, je opět bezpečně přístupný i lidem se zdravotním postižením. Znojemský stavební úřad po upozornění zástupce ombudsmanky přiměl vlastníka, aby zajistil bezbariérovost budovy. „Oceňuji, že stavební úřad ve Znojmě nakonec zajistil a dohlédl na to, že budova, kam za svými lékaři chodí i lidé se sníženou pohyblivostí, je bezbariérová a přístup do ní je bezpečný. Úřady by obecně neměly zapomínat na bezbariérovou vyhlášku a na to, že objekty sloužící veřejnosti musí být přístupné i lidem se zdravotním postižením,“ shrnuje zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

Lidem se zdravotním postižením původně vstup do budovy na Kuchařovické ulici ve Znojmě umožňovala dopravní plošina. V roce 2012 se však vlastník rozhodl provést stavební úpravy, ohlásil je stavebnímu úřadu a ten s nimi vyslovil souhlas. Stavebními úpravami kromě jiného došlo ke zrušení hlavního vstupu včetně dopravní plošiny. Vlastník tento krok odůvodnil vysokými náklady na provoz a malým využíváním plošiny. Pro vstup do budovy upravil jiný vchod, u něhož vybudoval rampu pro lidi se zdravotním postižením nebo se sníženou pohyblivostí. Podle stěžovatele, který se obrátil na zástupce ombudsmanky, však rampa neodpovídala požadavkům bezbariérové vyhlášky, její sklon nebyl v souladu s technickými předpisy a rampa tak neumožňovala lidem se zdravotním postižením bezpečný pohyb.

Bezbariérová vyhláška stanovuje obecné technické požadavky na stavby, které stavebník musí respektovat, pokud tomu nebrání závažné územně technické nebo stavebně technické důvody. Zda tyto důvody existují, musí posoudit stavební úřad. Podle zástupce ombudsmanky se proto nelze spokojit jen s ujištěním vlastníka, že za dobu užívání rampy nezaznamenal žádnou stížnost lidí s omezenou schopností pohybu a že v případě problémů si lidé mohou přivolat na pomoc správce budovy. Stejně tak nelze nerespektování požadavků bezbariérovosti odůvodnit nákladností provozu dopravní plošiny. Zástupce ombudsmanky proto vyzval stavební úřad, aby provedl kontrolní prohlídku stavby a zjistil, jestli je stávající rampa v souladu s požadavky bezbariérové vyhlášky a umožňuje bezpečný vstup lidí se zdravotním postižením do budovy. Pokud by tomu tak nebylo, požadoval zástupce ombudsmanky, aby stavební úřad vyzval vlastníka k nápravě a nařídil mu provedení nezbytných úprav, jimiž by se zajistil bezbariérový přístup.

Vlastník po jednání se stavebním úřadem provedl stavební úpravy a vybudoval bezbariérový přístup do objektu v souladu s obecnými technickými požadavky. Lidé s omezenou pohyblivostí se tedy nyní do objektu bezpečně dostanou.

Poznámka: Pokud by se nejednalo o objekt občanské vybavenosti, ale o bytový dům s nájemními byty, a vlastník by odmítal udělit nájemci souhlas k provedení bezbariérových úprav bytu, pak by jeho souhlas mohl za podmínek § 2263 odst. 1 občanského zákoníku, nahradit soud.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

(foto: Wikimedia Commons)