Středa 21.02.2024 15:02

Měli jste v loňském roce zaměstnance? Nezapomeňte do konce května zaslat ČSSZ evidenční list důchodového pojištění

Jednou z důležitých povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení je každoročně vyhotovit každému svému zaměstnanci evidenční list důchodového pojištění (ELDP) a předložit ho k evidenci České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). ELDP je doklad obsahující důležité údaje pro nárok na důchod a jeho výši. Uvádí se v něm především doba účasti na důchodovém pojištění zaměstnance a jeho vyměřovací základ za daný kalendářní rok. Zaměstnavatel je povinen ČSSZ předložit ELDP za kalendářní rok na předepsaném tiskopise, zpravidla vždy do 30. 5. následujícího kalendářního roku. V případě, že je pracovní poměr skončen v průběhu roku, vystavuje zaměstnavatel evidenční list nejpozději do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

V loňském roce odeslali zaměstnavatelé více než 6 milionů evidenčních listů, z toho jich 93 % využilo elektronického podání. V případě podání ELDP v papírové podobě lze od letoška nově využít interaktivní formulář, ke kterému je po vytištění připojen QR kód s vyplněnými údaji. Již tedy není nutné, aby zejména malí zaměstnavatelé, kteří se dosud nerozhodli podávat evidenční list elektronickou cestou, vyzvedávali jako doposud na OSSZ prázdný předtištěný formulář. K dispozici mají nový interaktivní formulář, který jednoduše vytisknou na běžný papír formátu A4, a podají jej prostřednictvím místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Tiskopis je dostupný na ePortálu ČSSZ.

Pro koho je evidenční list určen

Zaměstnavatel vystavuje ELDP ve třech vyhotoveních – jeden originál a dva stejnopisy. Originál je určen pro ČSSZ, jeden stejnopis je předán zaměstnanci a druhý (který zaměstnanec podepíše) si zaměstnavatel ponechá po dobu tří let ve své evidenci. Stejnopis dokladu slouží zaměstnanci pro kontrolu, zda zaměstnavatel vykázal správně údaje, které budou mít vliv na jeho budoucí důchod.

 

Na koho se obrátit, jsou-li v evidenčním listu chybné údaje nebo jej zaměstnanec neobdržel

Jestliže zaměstnanec zjistí v údajích na ELDP nesrovnalosti, např. v identifikačních údajích, které jsou důležité pro správné zaevidování ELDP, nebo určité období jeho zaměstnání není evidováno jako doba pojištění, výdělek na evidenčním listu neodpovídá výdělkům uvedeným na výplatních páskách nebo nesouhlasí počet dnů, kdy byl v daném kalendářním roce nemocný apod., požádá zaměstnavatele o opravu. Pokud mu zaměstnavatel nevyhoví, může se obrátit na OSSZ v místě bydliště, která správnost údajů uvedených na ELDP u zaměstnavatele prověří a případně jej vyzve k provedení opravy.

Jestliže zaměstnanec od zaměstnavatele nejpozději do konce května 2018 evidenční list za rok 2017 neobdrží, měl by ho požádat, aby tuto svou zákonnou povinnost splnil. V opačném případě je vhodné, aby se zaměstnanec obrátil na OSSZ. Ta zaměstnavatele k dodatečnému doložení ELDP vyzve. OSSZ jsou oprávněny plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení kontrolovat a vymáhat.

 

Situace, kdy zaměstnavatel ELDP nevyhotovuje

ELDP se nevyhotovuje pouze v případech, jde-li o výdělečnou činnost, která svým rozsahem nezakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění. To je zejména činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, kdy je zaměstnanci zúčtován příjem v maximální částce 10 000 Kč měsíčně, či tzv. zaměstnání malého rozsahu, kde sjednaný nebo dosažený příjem je nižší než 2 500 Kč měsíčně.

 

Jak správně ELDP vyplnit

Aktualizované zásady pro vyplňování ELDP jsou k dispozici na www.cssz.cz. Případnou pomoc při elektronickém podání ELDP poskytnou odborníci technické podpory na telefonním čísle 800 050 248.

 

 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení