Sobota 22.06.2024 14:05

Ministerstvo uzavřelo s praktickými lékaři memorandum o spolupráci

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes podepsal memorandum o vzájemné spolupráci s představiteli praktických lékařů a odborné společnosti. Hlavním smyslem memoranda je deklarace dlouhodobé spolupráce na reformě primární péče.

„Pacienti dnes bloudí systémem. Naším společným cílem je proto posílení role praktických lékařů v systému a rozšíření jejich kompetencí tak, aby se praktik stal tím základním kontaktním místem pro pacienta. S tím souvisí také to, že by se praktičtí lékaři měli více věnovat péči o pacienty s akutními a chronickými onemocněními. To vše povede k zásadně lepší a efektivnější organizaci zdravotní péče o pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

Reforma primární péče je proces přesahující jedno volební období, a proto memorandum deklaruje dlouhodobý zájem o primární péči ze strany MZ ČR a určuje směr, kterým se reforma bude ubírat.

Signatáři memoranda se zavázali k podpoře udržení a zřizování praxí praktických lékařů i ve venkovských oblastech tak, aby byla zajištěna a zlepšována dostupnost zdravotní péče rovnoměrně ve všech regionech ČR. Cílem podepsané spolupráce je také podpora vzdělávání a rozvoje oborů všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, zefektivnění vzájemné komunikace v rámci přípravy a prosazování nových medicínských postupů, doporučených lékařských metod, preventivních postupů a opatření. Lékaři i ministerstvo zdravotnictví budou společně pracovat na zvýšení informovanosti a zdravotní gramotnosti pacientů. A v neposlední řadě podpisem memoranda se obě strany zavázali k rozvoji elektronizace českého zdravotnictví, snížení administrativní zátěže zdravotnických pracovníků a zvýšení bezpečnosti pacientů.

 

Mezi hlavní cíle spolupráce patří:

 1. posílení role praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost v systému poskytování zdravotních služeb v ČR,
 2. rozšíření kompetencí praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost,
 3. aktivní zapojení praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost v oblasti prevence a včasného záchytu onemocnění,
 4. posílení role praktických lékařů v péči o pacienty s akutními a chronickými onemocněními,
 5. zachování, podpora a rozvoj systému primární péče, jehož základním článkem je praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost,
 6. podpora udržení a zřizování praxí praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost i ve venkovských oblastech tak, aby byla zajištěna a zlepšována dostupnost zdravotní péče rovnoměrně ve všech regionech ČR,
 7. podpora vzdělávání a rozvoje oborů všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, jehož příprava bude odpovídat potřebě rozvoje primární péče, kompetencí a trendům zkvalitňování a zlepšování dostupnosti primární péče,
 8. přímé zapojení zástupců primární péče do přípravy legislativních návrhů ovlivňujících postavení zdravotnických pracovníků a poskytování zdravotní péče v ČR,
 9. přímé zapojení zástupců primární péče do exekutivních procesů v gesci MZ ČR a jeho podřízených institucí ovlivňujících postavení zdravotnických pracovníků a poskytování zdravotní péče v ČR,
 10. reforma primární péče, vedoucí k posílení pozice integrované, komplexní primární péče v systému péče o zdraví a zdravotnictví,
 11. zefektivnění vzájemné komunikace v rámci přípravy a prosazování nových medicínských postupů, doporučených lékařských metod, preventivních postupů a opatření,
 12. zvýšení informovanosti a zdravotní gramotnosti pacientů,
 13. rozvoj elektronizace českého zdravotnictví, snížení administrativní zátěže zdravotnických pracovníků a zvýšení bezpečnosti pacientů

 

Memorandum_o_vzájemné_spolupráci

 

Podpis pod dokument vedle ministra Vojtěcha připojili předseda Sdružení praktických lékařů České Republiky (SPL ČR) Petr Šonka, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky (SPLDD ČR) MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (OSPDL ČLS JEP) Alena Šebková a předseda Společností všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SVL ČLS JEP) Svatopluk Býma.

 „Jsem velmi rád, že jsme dnes podepsali toto memorandum. Považuji to za jasnou deklaraci toho, že ministerstvo má upřímný zájem o spolupráci s praktickými lékaři a zároveň jako oboustranný závazek do budoucna. Praktický lékař je základním kamenem primární péče a primární péče je základem zdravotního systému. Bez dobře fungující primární péče nelze vystavět dobře fungující zdravotní systém. V ČR není potenciál praktických lékařů dobře využit a je velmi důležité, že to ministerstvo chce změnit. Zvláště v současné době, kdy se české zdravotnictví potýká s personálními problémy a začíná v některých regionech pociťovat nedostatek praktických lékařů. Věřím, že potřebná reforma primární péče, na které s ministerstvem spolupracujeme, pomůže vyřešit řadu problémů, které trápí české zdravotnictví a přinese lepší kvalitu a komfort pacientům,“ řekl po podpisu memoranda předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka.

Sdružení praktických lékařů České Republiky, z. s. (SPL ČR) je nezávislou dobrovolnou organizací, sdružující na profesním principu všeobecné praktické lékaře pro dospělé, vykonávající praxi v České republice. Jeho posláním je rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému, zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů (poskytování zdravotní péče svým pacientům), hájení jejich zájmů, podpora a pomoc při výkonu jejich povolání. V současné době zastupuje 4800 členů (přibližně 90 % z celkového počtu praktických lékařů pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR.

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky, o. s. (SPLDD ČR) je nezávislou profesní organizací, v níž se sdružují praktičtí lékaři pro děti a dorost, vykonávající praxi v České republice. Jeho posláním je rozvoj praktického lékařství pro děti a dorost jako základního článku primární léčebně preventivní péče. Prosazuje profesní zájmy praktických lékařů pro děti a dorost, zejména vytvářením podmínek pro výkon svobodného povolání lékaře a vytvářením podmínek pro zvyšování jejich odborné úrovně. Cílem těchto snah je zlepšení zdravotního stavu obyvatel České republiky, především podporou preventivně orientované zdravotní péče o děti. V současné době zastupuje 2080 členů (přibližně 95 % z celkového počtu praktických lékařů pro děti a dorost v ČR), což z něj činí jednu z největších dobrovolných organizací lékařů v ČR.

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP (OSPDL ČLS JEP) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v ČR, je odborným garantem pregraduálního, specializačního a celoživotního vzdělávání PLDD, garantem doporučených postupů z oblasti primární péče o děti a dorost. Jejím cílem je co nejvíce po odborné a kvalitativní stránce rozvinout primární péči o děti a dorost v ČR.

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP (SVL CLS JEP) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, podílí se na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je odborným garantem pro jednání o kompetencích praktického lékaře. Je odborným garantem pregraduálního, specializačního a celoživotního vzdělávání. Odborní zástupci společnosti se podílí na tvorbě koncepcí řady preventivních programů. V průběhu let se odborná společnost stala členem řady mezinárodních odborných organizací (EURACT, WONCA, EQUIP).

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví