Sobota 22.06.2024 15:36

MPSV zrychlilo proplácení národních dotačních titulů

V období nouzového stavu a řešení následků pandemie koronaviru je důležité zachovat kontinuitu financování aktivit na podporu rodiny, seniorů a sociálních služeb. MPSV proto uspíšilo výplatu dotací a příjemcům byly vyplaceny finanční prostředky z národních dotačních titulů již v březnu.

V oblasti podpory poskytování sociálních služeb s celostátní či nadregionální působností bylo vyplaceno 505 mil. Kč. Tyto sociální služby se zaměřují jak na poskytování pomoci seniorům či zdravotně postiženým skrze pečovatelské služby nebo odborné sociální poradenství, tak i například o osoby s poruchou autistického spektra nebo dalším ojedinělým cílovým skupinám. Celkově tak bylo podpořeno 179 sociálních služeb.

V dotačním řízení na podporu rodiny byla v tomto roce navýšena alokace na 120 mil. Kč, což umožnilo podporu 292 organizací. Dotační titul Rodina dlouhodobě přispívá k podpoře rodin, zejména v oblasti posílení rodičovských kompetencí, zkvalitnění rodinných vztahů, podpoře péče o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodinného života. Dalším cílem je poskytnout komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení, a předcházet jeho případnému prohlubování. V současném období jsou to často právě dotacemi podpořené organizace, jako např. rodinná centra a kluby, které pomáhají překonávat rodinám těžké období a organizují jak dobrovolnou pomoc svému okolí, tak poskytují online poradenství a udržují kontakt s rodinami a dětmi.

Z národního dotačního programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, zaměřeného především na hájení zájmů a práv seniorů a aktivit směřujících ke společenskému uplatnění seniorů, bylo v letošním roce podpořeno 18 miliony Kč celkem 38 projektů. Jednalo se například o projekty organizací Adra, Život 90, Rada seniorů, Asociace pečovatelských služeb, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Gerontologický institut nebo Cesta domů.

 

Zdroj: MPSV Portál