Sobota 22.06.2024 14:22

Pražští hygienici řeší situace pozitivních klientů s Covid-19 v pobytových zařízeních sociální péče a lůžkových zdravotnických zařízeních následné péče

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace týkající se onemocnění Covid-19 na území metropole Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) aktivně řeší případy v pobytových zařízeních sociálních služeb – domovech pro seniory – a lůžkových zdravotnických zařízeních následné péče, ve kterých se na základě provedených odběrů potvrdil výskyt onemocnění Covid-19 jak u klientů, tak zaměstnanců. Cílem veškerých snah HSHMP a nastavovaných protiepidemických opatření je zabránit dalšímu zhoršování epidemiologické situace. Na území hlavního města Prahy prozatím pražští hygienici výskyt onemocnění registrují ve čtyřech zařízeních: Domě seniorů Michle, Domově pro seniory Chodov, Nemocnici Sv. Alžběty Na Slupi a Thomayerově nemocnici na jednom z oddělení LDN.

Ihned po prvotním impulsu se HSHMP s daným zařízením zkontaktovala, provedla detailní epidemiologické šetření a nastavila příslušná protiepidemická opatření. Došlo k izolaci pozitivních klientů. Vzhledem k tomu, že některá zařízení neměla k dispozici osobní ochranné pomůcky, HSHMP operativně tyto pomůcky zajistila. V péči o klienty byl nařízen bariérový ošetřovací režim péče, v rámci kterého se  zavádí systém pracovních a organizačních opatření, jejichž dodržováním lze eliminovat  přenos patogenních mikroorganismů na pacienty a personál. V indikovaných případech dále hygienici nařídili karanténu vybraných klientů i personálu.

Následně došlo k otestování všech klientů i zaměstnanců, aby se nákaza Covid-19 buď vyvrátila či potvrdila a mohla být přijímána další navazující opatření. HSHMP současně připravovala celkovou logistiku odběrů: zajišťovala odběrové soupravy, spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy, která odběry fyzicky prováděla a operativní vyhodnocení odebíraných vzorků ve spolupracujících laboratořích, které díky apelu HSHMP součinnost poskytly i přes svou celkovou vytíženost.

Na základě iniciativy pražské hygieny ve všech zařízeních navíc proběhly nejen dílčí ohniskové desinfekce, ale zároveň také celková desinfekce všech zasažených prostor. Desinfekci provedly HSHMP k tomu přivolané odborné firmy a navíc za osobní asistence hygieniků přímo na místě.

Kromě nutných urgentních kroků HSHMP zároveň oslovila Ministerstvo zdravotnictví a hlavní město Prahu – Magistrát hlavního města Prahy s cílem nalezení odpovídajícího zázemí a zajištění péče pro klienty s mírnými příznaky Covid-19. Na základě této iniciativy došlo k vyčlenění kapacit v Lázních Toušeň spadajících pod Nemocnici Na Bulovce, přípravě dalších kapacit v samotné Nemocnici Na Bulovce a také v Nemocnici Na Františku. Příslušné koordinační jednání HSHMP a zástupců MHMP se v sídle pražské hygieny uskutečnilo 26.3.2020. Se závěry jednání byl seznámen Krizový štáb hl. m. Prahy.

HSHMP v závislosti na dané situaci, a po dohodě s Magistrátem hlavního města Prahy, vydala dne 26.3.2020 „Odborné stanovisko k opatřením v domovech pro seniory a lůžkových zařízeních sociálních služeb – prevence nemoci Covid-19“, které bylo cestou MHMP ihned odesláno na všechna pobytová sociální zařízení pečující o seniory na území Prahy. V dalších dnech bylo odborné stanovisko HSHMP dále rozšířené odpovídajícími doporučeními a nařízeními vydáním mimořádného opatření  Ministerstvem zdravotnictví.

Nyní HSHMP zajišťuje, ve spolupráci s ošetřujícími lékaři, indikaci pacientů k převozu a samotné převozy do nově a operativně vyčleněných kapacit a veškerou související logistiku. U části klientů s vážnějšími příznaky onemocnění navíc HSHMP koordinuje i přijetí na odpovídající klinické pracoviště, ačkoli vzhledem k již současné přetíženosti daných pracovišť není zajištění hospitalizace vždy jednoduchou záležitostí.

Nicméně část pozitivních klientů s onemocněním Covid-19 s lehkým průběhem bude muset setrvat v předmětném zařízení sociální péče. HSHMP si uvědomuje, že nastalé nové situace představují pro personál pobytových sociálních zařízení velký nápor. Mnozí se s nyní nezbytnými opatřeními a pracovními postupy dosud nesetkali.  Klientům, kterým zdravotní stav dovolí v daném zařízení setrvat, by neindikovaný přesun nebyl ku prospěchu. Nutně je rovněž vzít do úvahy, že například Lázně Toušeň nejsou kapacitně vybaveny na péči o ležící a zcela nesoběstačné pacienty, byť s lehkým průběhem onemocnění.

Vzhledem k pracovnímu nasazení a vytížení svých zaměstnanců HSHMP vyjadřuje politování nad některými v dané souvislosti nepravdivými, zavádějícími a z kontextu vytrhávanými mediálními informacemi, ke kterým se HSHMP před jejich publikováním neměla možnost vyjádřit.

V závěru HSHMP publikuje souhrnnou statistiku týkající se na konci prvního odstavce uváděných zařízení – situace k 1.4.2020, 15:00 hodin:

►  klienti zařízení (počet)

izolace v daném zařízení izolace v nemocnici karanténa v daném zařízení karanténa jinde
64 34 71 0

► personál zařízení (počet)

izolace doma izolace v nemocnici karanténa doma
26 2 54

 

V Praze 31.3.2020

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP

 

Zdroj: HSHMP