Neděle 14.04.2024 1:16

Příručka evropského antidiskriminačního práva 2018

Pojem „evropské antidiskriminační právo“ naznačuje, že existuje jednotný celoevropský systém předpisů týkajících se zákazu diskriminace; ve skutečnosti však tento systém tvoří řada nejrůznějších souvislostí. Tato příručka čerpá zejména z právních předpisů Evropské úmluvy o lidských právech a EU. Tyto dva systémy mají oddělené kořeny jak z hlediska doby, tak z hlediska důvodu svého vzniku. Publikace Handbook on European non-discrimination law – 2018 edition poskytuje přehled antidiskriminační legislativy v Evropě se zvláštním zaměřením na zákaz diskriminace v Evropské úmluvě o lidských právech (ECHR) Rady Evropy, jak je vykládán Evropským soudem pro lidská práva a právem Evropské unie, jak jej vykládá Soudní dvůr Evropské unie.

Vydání z roku 2011 je dostupné v češtině na stránkách Agentury Evropské unie pro základní práva (European Union Agency for Fundamental Rights). Na stránkách agentury je také dostupná publikace “Příručka o evropských právních předpisech v oblasti přístupu ke spravedlnosti” (Handbook on European law relating to access to justice). Agentura se sídlem ve Vídni vznikla v roce 2007 a navázala na činnost Evropského střediska pro monitoring rasismu a xenofobie (EUMC).

Publikace vychází z předpokladu, že zásada nediskriminace je velmi důležitá pro naplňování všech dalších lidských práv. Cílem nediskriminačního práva je umožnit všem jednotlivcům rovný a spravedlivý přístup k příležitostem, které společnosti nabízejí. 

Evropská antidiskriminační legislativa, zejména pak její formulace ve směrnici o nediskriminaci a článku 12 Evropské úmluvy o lidských právech zakazuje diskriminaci v řadě oblastí a na základě různých diskriminačních důvodů. Publikace analyzuje evropské antidiskriminační právo vycházející z obou uvedených zdrojů, které se vzájemně doplňují a v případech, kdy se obě normy překrývají ukazuje na jejich rozdíly.

Evropský soud pro lidská práva a Agentura Evropské unie pro základní práva se rozhodly spolupracovat na přípravě této příručky věnované evropské judikatuře v oblasti zákazu diskriminace v lednu 2010, tedy v roce 60. výročí Evropské úmluvy o lidských právech, která ve svém článku 14 stanoví zákaz diskriminace, a 10. výročí přijetí dvou základních textů pro boj proti diskriminaci na úrovni EU – směrnice o rasové rovnosti a směrnice o rovnosti v zaměstnání.

 

 

Zdroj: AGE PlatformEuropean Union Agency for Fundamental Rights