Sobota 22.06.2024 15:27

Publikace OSN: Jak zlepšit statistiku související s demografickým stárnutím

Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) vydala publikaci Recommendations on Ageing-related Statistics, která má pomoci zlepšit dostupnost statistik souvisejících se stárnutím. Doporučení týkající se statistiky vypracovala pracovní skupina pro stárnutí.

V celém regionu EHK OSN většině zemí světa populace stárne, což přináší výzvy a příležitosti, které vyžadují politická opatření založená na důkazech. Stárnutí ovlivňuje prakticky všechny oblasti života společnosti. Potřeba vhodných a relevantních statistických údajů proto roste.

Doporučení v této publikaci představují výsledek multidisciplinárního týmu složeného ze statistiků a tvůrců veřejných politik a pracovníků veřejné správy. V souladu s Regionální implementační strategií Evropské hospodářské komise OSN pro Madridský mezinárodní akční plán stárnutí a vídeňskou ministerskou deklarací Zajištění společnosti pro všechny generace: Podpora kvality života a aktivního stárnutí (více informací), jsou Poskytují pokyny národních statistických úřadů ke zlepšení produkce statistik souvisejících se stárnutím obyvatelstva, od identifikace konceptů pro měření na sdělení výsledků. Na publikaci se vedle pracovníků OSN podíleli také odborníci ze statistických úřadů Velké Británie, Kanady, Nového Zélandu a Eurostatu.

Doporučuje například opuštění slova závislost u tzv. indexů závislosti a jejich přizpůsobení reálnému podílu ekonomicky aktivních, tzn. porovnávání věkových skupin, které více odpovídají skutečnému věku vstupu a odchodu na trh práce nebo porovnávání počtu ekonomicky aktivních a neaktivních místo věkových kategorií. Přes tyto nedostatky však tyto tradiční ukazatele podle autorů přináší důležité informace pro srovnání demografické struktury a vývoje na mezinárodní a globální úrovni.

Publikace se zaměřuje na politicky relevantní témata v souladu s prioritami uvedených strategických dokumentů: delší pracovní život, sociální začlenění, zdraví a nezávislost, mezigenerační solidarita atd.

 

Viz též Indicators of Gender Equality

 

Zdroj: UNECE (Evropská hospodářská komise OSN)